Konsekvenser

Konsekvensbedömning

Konsekvensbedömningen visar hur vattenskyddsområdet berör kommuner, allmänhet och verksamhetsutövare. De positiva konsekvenserna av vattenskyddsområdet, både för dricksvattenförsörjningen och för andra intressen i sjön, är viktiga att hålla i minnet då man diskuterar restriktionernas påverkan på andra intressen. Nedan visas vilka positiva konsekvenser man kan förvänta sig efter införande av ett vattenskyddsområde.

Berörda parter

Människor som bor och vistas inom vattenskyddsområdet blir uppmärksamma på att Bolmen är en vattentäkt och kan då visa större aktsamhet. Betydelsen av vattenskydd tydliggörs och vattentäktens ställning stärks.

Vid fysisk planering tas större hänsyn till vattentäkten om marken ligger inom ett vattenskyddsområde.
Ett renare råvatten ger bättre förutsättningar för att producera ett hälsosamt dricksvatten.

Andra samhällsintressen som vill ha ett rent vatten i Bolmen har glädje av det skydd ett vattenskyddsområde ger sjön. Genom att värna vattnets kvalitet förbättras även förutsättningarna för turism, sportfiske, yrkesfiske, naturvärden och ekosystemtjänster.

Berörda parter

De grupper som främst berörs av skyddsföreskrifterna visas nedan tillsammans med en kort beskrivning av hur de kan påverkas.

Exploatörer

Exploatörer som till exempel anlägger och förbättrar vägar eller bygger bostäder, hamnar och industrier inom vattenskyddsområdet kommer att behöva ta hänsyn till flera av de föreslagna vattenskyddsföreskrifterna bland annat vid hantering av kemikalier eller lagring av avfall.

Skogsbrukare

Skogsbrukare som planterar, sköter om eller avverkar skog inom vattenskyddsområdet kommer att behöva ta hänsyn till några av de föreslagna vattenskyddsföreskrifterna bland annat vid förvaring av diesel eller vid avverkning av skog.

Jordbrukare

Jordbrukare som odlar eller håller djur inom vattenskyddsområdet kommer att behöva ta hänsyn till flera av de föreslagna vattenskyddsföreskrifterna bland annat vid spridning av kemiska bekämpningsmedel eller lagring och spridning av naturgödsel.

Yrkesfiskare

Yrkesfiskare inom vattenskyddsområdet berörs i sin kärnverksamhet mycket lite av de förslagna vattenskyddsföreskrifterna. Det som möjligen kan räknas dit är hantering av kemikalier vilket kan vara aktuellt för en yrkesfiskare som t.ex. har en egen dieseltank.

Friluftslivet

Friluftslivets nyttjande av Bolmen som rekreationsområde är betydelsefullt och Bolmens tillstånd och vattenkvalitet är viktig för både friluftsliv och båtliv. Det enda som tydligt berör friluftsliv/båtliv är kopplat till restriktion i motorbåtstrafik närmast vattenintaget och tömning av latrin som regleras i stora delar av vattenskyddsområdet.

Boende

Boende inom vissa delar av vattenskyddsområdet kommer att behöva ta hänsyn till några av de föreslagna vattenskyddsföreskrifterna, bland annat vid utsläpp av avloppsvatten och vid hantering av kemikalier (till exempel biltvätt).