Varför Vattenskyddsområde?

Råvattenskydd

Frågan om råvattenskydd är i högsta grad aktuell i Sverige. Runt om i landet pågår arbetet med att inrätta nya och revidera redan existerande vattenskyddsområden. Enligt Svenskt Vattens rapport Skydda dricksvattnet är det dock bara 40 procent av Sveriges befolkning som får dricksvatten från en täkt, ytvattentäkt eller grundvattentäkt, med ett modernt skydd enligt miljöbalken. Det finns alltså ett stort behov av att öka engagemanget för att säkra framtidens dricksvattenförsörjning. Frågan uppmärksammas även i den statliga utredningen En trygg dricksvattenförsörjning.

Skånes vattenförsörjare

Sydvatten förser 75 % av Skånes befolkning med dricksvatten. För att det ska vara möjligt krävs god tillgång till råvatten av hög kvalitet. Sydvattens rätt att ta vatten ur Bolmen är helt avgörande för västra Skånes dricksvattenförsörjning. Det är därför nödvändigt att värna råvattnets kvalitet och att ha framförhållning inför kommande utmaningar till följd av bland annat klimatförändringar. Sydvattens långsiktiga fokus ligger på att verka för ett ökat skydd av råvattenresurserna. Inrättandet av ett vattenskyddsområde gör det möjligt att värna råvattnets kvalitet på kort och på lång sikt.

Gemensamma intressen

Under arbetet med vattenskyddsområde för Bolmen har det blivit tydligt att Smålandskommunerna och Sydvattenkommunerna har många gemensamma intressen i Bolmen. En bättre vattenkvalitet i Bolmen är även positivt för rekreation, friluftsliv, turism, sportfiske, yrkesfiske och ekosystemtjänster. En fortsatt öppen kommunikation med alla berörda intressenter är en förutsättning för att vattenskyddet av Bolmen blir ändamålsenligt och praktiskt hanterbart.