Avgränsning

Avgränsning av vattenskyddsområde

Som grund för avgränsningen av vattenskyddsområdet gäller Naturvårdsverkets allmänna råd och handbok för vattenskyddsområde (Handbok 2010:5). För att skapa ett vattenskydd som är ändamålsenligt och inte mer omfattande än nödvändigt har vissa avsteg från de allmänna råden gjorts. Bland annat har inte hela tillrinningsområdet tagits med i vattenskyddsområdet.

Restriktioner

För att kunna anpassa graden av restriktioner inom vattenskyddsområdet, med hänsyn till avståndet till råvattenintaget, har vattenskyddsområdet delats in i olika zoner. Ju närmare intaget man befinner sig desto mer omfattande restriktioner föreslås.

Primär skyddszon A är området precis i anslutning till intaget och ska minska risken för en förorening som på kort tid kan ta sig till råvattenintaget.

Primär skyddszon B är större än Primär skyddszon A och ska ge tid att upptäcka och åtgärda en akut förorening i händelse av olycka.
Sekundär skyddszon är ytterligare större och ska medverka till att hög vattenkvalitet bibehålls eller att vattenkvaliteten förbättras.

Tertiär skyddszon är vattenskyddsområdets yttre gräns (utom i sjön där den sekundära zonen är vattenskyddsområdets gräns mot norr). Inom den tertiära zonen finns få restriktioner. Denna zon syftar till att även mark- och vattenutnyttjande som påverkar vattentäkten negativt i ett längre tidsperspektiv ska omfattas av vattenskyddsområdet.

Gränsen för vattenskyddsområdet

För att bestämma var gränsen för vattenskyddsområdet ska gå har vi utgått från följande faktorer:

Transporttider till vattenintag

Transporttider för en eventuell förorening i Bolmen från utsläpp till vattenintag.

Transporttider i vattendrag

Transporttider i vattendrag.

+

Avstånd

Avstånd på land som behövs för att en eventuell förorening ska kunna hindras att nå sjön.

s

Riskbedömning

Riskbedömning