Avgränsning

Avgränsning av vattenskyddsområde

Som grund för avgränsningen av vattenskyddsområdet gäller Naturvårdsverkets allmänna råd och handbok för vattenskyddsområde (Handbok 2010:5). För att skapa ett vattenskydd som är ändamålsenligt och inte mer omfattande än nödvändigt har vissa avsteg från de allmänna råden gjorts. Bland annat har inte hela tillrinningsområdet tagits med i vattenskyddsområdet.

Restriktioner

För att kunna anpassa graden av restriktioner inom vattenskyddsområdet, med hänsyn till avståndet till råvattenintaget, har vattenskyddsområdet delats in i olika zoner. Ju närmare intaget man befinner sig desto mer omfattande restriktioner föreslås.

Primär skyddszon A är området precis i anslutning till intaget och ska minska risken för en förorening som på kort tid kan ta sig till råvattenintaget.

Primär skyddszon B är större än Primär skyddszon A och ska ge tid att upptäcka och åtgärda en akut förorening i händelse av olycka.
Sekundär skyddszon är ytterligare större och ska medverka till att hög vattenkvalitet bibehålls eller att vattenkvaliteten förbättras.

Sekundär skyddszon är ytterligare större och ska medverka till att hög vattenkvalitet bibehålls eller att vattenkvaliteten förbättras.

Tertiär skyddszon är vattenskyddsområdets yttre gräns (utom i sjön där den sekundära zonen är vattenskyddsområdets gräns mot norr). Inom den tertiära zonen finns få restriktioner. Denna zon syftar till att även mark- och vattenutnyttjande som påverkar vattentäkten negativt i ett längre tidsperspektiv ska omfattas av vattenskyddsområdet.

Gränsen för vattenskyddsområdet

För att bestämma var gränsen för vattenskyddsområdet ska gå har vi utgått från följande faktorer:

Transporttider till vattenintag

Transporttider för en eventuell förorening i Bolmen från utsläpp till vattenintag.

Transporttider i vattendrag

Transporttider i vattendrag.

+

Avstånd

Avstånd på land som behövs för att en eventuell förorening ska kunna hindras att nå sjön.

s

Riskbedömning

Riskbedömning