Ansökan

Ansökan om att inrätta vattenskyddsområde för Bolmen lämnades in till Länsstyrelsen i Kronoberg den 23:e augusti 2016. Den färdiga ansökan är resultatet av tre års arbete med utredningar och dialogmöten. Ansökan utgörs av ett antal dokument som i huvudsak beskriver vattenskyddsområdets avgränsning, vattenskyddsföreskrifter och konsekvenser av vattenskyddsområdet.

Länsstyrelsen handlägger ansökan och kommer inom kort att skicka den till berörda markägare med ett föreläggande om att yttra sig. Vattenskyddsområdet kan sedan formellt fastställas.

Beslutet om fastställelse skickas till samtliga sakägare och övriga berörda samt kungörs i lokaltidningar.