Ansökan

Ansökan om att inrätta vattenskyddsområde för Bolmen lämnades in till Länsstyrelsen i Kronoberg den 23:e augusti 2016. Den färdiga ansökan är resultatet av tre års arbete med utredningar och dialogmöten. Ansökan utgörs av ett antal dokument som i huvudsak beskriver vattenskyddsområdets avgränsning, vattenskyddsföreskrifter och konsekvenser av vattenskyddsområdet. Nu vidtar Länsstyrelsens handläggning av ansökan.

Under denna tid kommer berörda myndigheter att få yttra sig om ansökan. Länsstyrelsen kommer även att förelägga sakägare att yttra sig. Efter att Sydvatten gjort eventuella justeringar av ansökan föranledda av Länsstyrelsens handläggning kommer vattenskyddsområdet att fastställas. Beslutet om fastställelse skickas till samtliga sakägare och övriga berörda samt kungörs i lokaltidningar.