Vattenskyddsområde Bolmen

Välkommen att ta del av den samlade informationen om arbetet med vattenskyddsområde Bolmen.

Det gemensamma intresset

Kommunerna kring sjön Bolmen och Sydvattenkommunerna har många gemensamma intressen i sjön Bolmen. Skyddet av vattnet för dricksvattenförsörjning går hand i hand med andra värden såsom turism, sportfiske, yrkesfiske, naturvärden och ekosystemtjänster.

Arbetet med vattenskyddsområde Bolmen inleddes för ett antal år sedan och är förankrat på politisk nivå i kommunerna Hylte, Ljungby, Värnamo och Gislaved. Tjänstemän från respektive kommun ingår i den plangrupp som Sydvatten har ett nära samarbete med.

Samlad information

På denna webbplats har vi samlat information om arbetet kring vattenskyddsområde för Bolmen. Under 2015 har dialogmöten och andra möten att hållits i på flera platser kring Bolmen.
Efter dialogmötena har yttranden inkommit till Sydvatten. Sydvatten kommer under vintern att se över förslaget till vattenskyddsområde med hänsyn till vad som framkommit i yttrandena. En justering har redan genomförts – den tertiära zonen har tagits bort i den norra delen av det ursprungliga förslaget (se kartan här intill). När ett justerat förslag finns färdigt kommer detta att förankras hos kommunerna runt Bolmen. En ansökan kommer sedan att skickas till Länsstyrelsen i Kronobergs län under våren 2016. Länsstyrelsen kommer i sin tur att skicka ut ansökan på remiss till berörda och även kungöra ansökan. Här ges alltså ytterligare ett tillfälle att yttra sig om vattenskyddsområdet.

Fortsatt arbete

Sydvatten kommer under vintern att se över förslaget till vattenskyddsområde med hänsyn till vad som framkommit i yttrandena.

När ett justerat förslag finns färdigt kommer detta att förankras hos kommunerna runt Bolmen.

En ansökan kommer sedan att skickas till Länsstyrelsen i Kronobergs län under våren 2016.

Länsstyrelsen kommer i sin tur att skicka ut ansökan på remiss till berörda och även kungöra ansökan. Här ges alltså ytterligare ett tillfälle att yttra sig om vattenskyddsområdet.

Karta över Bolmen

vattentaktszon Vattentäktszon
primarzon Primärzon
sekundarzon Sekundärzon
teritarzonTertiärzon

Klicka på bilden nedan för större karta.

Riskbedömning

Riskbedömningen utgörs av två delar; en riskinventering och en riskanalys. Riskinventeringen är en beskrivning av de riskkällor som identifierats inom den del av Bolmens tillrinningsområde som avgränsas strax uppströms Storåns och Lillåns utlopp i sjöns norra del.

Riskbedömning

Rapport rörande Riskbedömning inom Bolmens vattenskyddsområde

Vattenskyddsområde

Utformning av Bolmens vattenskyddsområde beskriver grunderna samt metodiken för avgränsning av det föreslagna vattenskyddsområdet. Här redovisas de faktorer samt beräkningar som legat till grund för uppskattning av rinntider i Bolmen och tillrinnande vattendrag.

Vattenskyddsområde

Rapport rörande Utformning av Bolmens vattenskyddsområde

Skyddsföreskrifter

Denna del beskriver syfte och bakgrund till de skyddsföreskrifter som föreslås inom Bolmens vattenskyddsområde. Skyddsföreskrifter är endast en av flera åtgärder som kan vara lämpliga att arbeta med för att säkerställa ett långsiktigt nyttjande av Bolmen som dricksvattentäkt.

Skyddsföreskrifter

Rapport rörande Utformning av skyddsföreskrifter för Bolmens vattenskyddsområde

Konsekvensbedömning

Konsekvensbedömningen visar vilka av de föreslagna skyddsföreskrifterna som bedöms beröra olika grupper av verksamhetsutövare. Inledningsvis beskrivs vad det formellt innebär att en verksamhet blir förbjuden, tillståndspliktig eller anmälningspliktig enligt vattenskyddsföreskrifterna.

Konsekvensbedömning

Rapport rörande Konsekvensbedömning av förslag till skyddsföreskrifter